Cart
Custom content

This is custom content

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem oraz administratorem platformy B2B dostępnej pod adresem art-futuro.com jest firma "Art-Futuro" Olga Proszowska, z siedzibą w Orzechówek 56, 97-524 Kobiele Wielkie NIP 772-225-55-69, REGON 100780928

Przedmiotem działalności platformy B2B jest sprzedaż hurtowa mebli oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników z platformy B2B art-futuro.com, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II DEFINICJE

REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami,

SKLEP – platforma B2B pod adresem www.art-futuro.com,

SPRZEDAWCA – "Art-Futuro" Olga Proszowska, z siedzibą w Orzechówku, 97-524 Kobiele Wielkie NIP 772-225-55-69, REGON 100780928

KLIENT – zarejestrowana działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną lub prawną,

ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem platformy B2B pod adresem www.art-futuro.com oferta zawarcia umowy sprzedaży,

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający z platformy B2B,

KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu na platformie B2B pod adresem www.art-futuro.com , oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży,

REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta na platformie B2B,

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem platformy B2B,

TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem strony art-futuro.com,

KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem platformy B2B pod adresem www.art-futuro.com w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

III REJESTRACJA

Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.

W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie www.art-futuro.com, podając w nim swoje prawdziwe dane.

Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.

E-mail,

Hasło,

Nazwa firmy,

NIP

Adres,

Telefon

W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym sklepu.

IV ZAMÓWIENIA

Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Platformy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

Rejestracja i założenia konta jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia na platformie B2B www.art-futuro.com

Przed złożeniem zamówienia, Klient dodaje do „koszyka” wybrany przez siebie produkt, który zamierza kupić. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami, przeliczanie ich wartości oraz przeliczanie kosztów dostawy. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z koszyka.

Aby złożyć zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić sposób dostawy i formę płatności, a następnie wybrać opcję „Zamawiam”. W celu finalizacji zamówienia Klient powinien dokonać rejestracji.

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

W przypadku wyboru przez Klienta formy zapłaty przelewem oraz ustalenia przez strony zapłaty zaliczki, realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu zaliczki w wysokości 50% (lub innej ustalonej indywidualnie) wartości złożonego zamówienia. W przypadku, gdy zaliczka zostanie zaksięgowana w sobotę, niedzielę lub święta, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w możliwie najszybszym terminie tj. następnego dnia roboczego.

Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

Ponadto istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres info@art-futuro.com. Wówczas Sklep poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia i jego mailowym potwierdzeniu.

V. SPOSÓB PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie. Po zarejestrowaniu, pojawi się cena netto po rabacie.

Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta oraz rodzaj zamawianego produktu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już przyjętych.

VI. REALIZACJA DOSTAWY

Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta. Kurier wnosi przesyłki do domu ważące maksymalnie 30 kg.

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie bądź na adres e-mail sklepu.

Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie bądź na adres e-mail.

Podanie nieprawidłowego lub niepełnego adresu przez Klienta utrudni lub uniemożliwi Sprzedawcy realizację zamówienia. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.

VII. REKLAMACJE

W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie www.art-futuro.com. Klient w takim przypadku proszony jest o przesłanie zdjęć/opisu niezgodnego z umową Towaru.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

VIII GWARANCJA

Sprzedawca, udziela 24 miesięcznej gwarancji na sprzedawane produkty.

IX ZWROTY

Zakupy realizowane przez platformę B2B www.art-futuro.com nie podlegają zwrotowi, o ile nie ma innych zapisów w tej sprawie w odrębnych umowach pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. 

X. POLITYKA COOKIES

Platforma B2B art-futuro.com wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony przez Użytkownika.

Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

Platforma B2B art-futuro.com wykorzystuje następujące pliki cookies:

Stałe,

Analityczne,

Zewnętrzne.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej www.art-futuro.com. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

Telefon: 503090207

info@art-futuro.com

Pisemnie na adres:

"ART-FUTURO"

Orzechówek

97-524 Kobiele Wielkie

Nazwa platformy art-futuro.com oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela jest zabronione.

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).